日本語・カタログ
日本語・カタログ
mENU

Unang Focal Plane Reticles

Ang First Focal Plane, o FFP, reticle ay hindi nagbabago sa lugar na sakop nito anuman ang power setting.
Ang FFP reticle ay nag-subtend ng parehong distansya sa isang target kung ang magnification ring ay nakatakda sa 5 power o sa 40 power.
Sa kasaysayan, ang mga saklaw ng FFP ay may makapal na bar na nakakubli sa target sa pinakamataas na setting,
ngunit binago ng Marso ang mga panuntunan na ginagawang magagamit ang aming mga FFP reticle sa mga pagpapalaki na maaari lamang hangarin ng ibang mga gumagawa ng saklaw.

Para sa 1x-8x24mm

Para sa 1x-10x24mm

Para sa 3x-24x42mm at 52mm

Para sa 4.5x-28x52mm

Para sa 5x-40x56mm

Para sa 5x-42x56mm

Para sa 4x-40x52mm Genesis

Para sa 6x-60x56mm Genesis